-----------------------------
مسئول نمایشگاه : خانم عباسی
شماره های تماس: 09134632311    -   03132606601   
-------------------------------------------------------------------------------------------
آدرس دفتر مرکزی:خیابان علامه امینی شرقی، شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس محل برگزاری :کمربندی شرق روبروی منطقه روشن دشت